Планиране на стопанството
 

Планиране на стопанството

Фирмени цели

 

Времената се менят! Все повече се набляга върху: Управленчески капацитет и предприемчивост.

Компаниите сега са повече научно и капиталово интензивни.

Нарастват и пречките, като законови ограничения, аспекти на околната среда, социални /трудови/ аспекти, търговски бариери, квоти и все по-високи пазарни изисквания.

Наблюдава се изместване от пазар на производителите или държавно-организирано производство към пазарно-ориентирано производство.

Това означава, че трябва да се произежда това, което изисква пазарът по отношение на срокове качество и количество!

 

И така, има засилващо се развитие към:

 

 • Нови дейности;
 • Понижаване цената на разходите;
 • Усъвършенстване на управлението;
 • Повишено внимание по въпросите на качеството;

 

Така, първата стъпка в стратегията ви е да решите каква е вашата цел???

 

Целите могат да бъдат различни за различните компании, например:

 

1. независимо предприемачество;

2. разрастване на бизнеса;

3. придържане към старото време;

4. получаване на чужда валута чрез износ;

5. увеличаване на производството;

6. създаване на работни места за района;

7. перспективно развитие /напр. ротация на култури/.

 

Има още много цели и всички те се превеждат в контекста на специфичното предприемачество и управление. Разбира се, може да има и смесени цели.

 

Нека фокусираме вниманието си върху икономическите цели на стопанството, които са:

 

 • получаване на печалба;
 • финансова последователност и стабилност.

 

Ако това са вашите цели, а те трябва да са, трябва да извършите известно планиране и оценка. Основното средство за това е бюджетирането. Така че, създайте вашият фирмен бюджет!

 

Бюджет

 

Защо бюджет? Той дава поглед върху важни ключови цифри, които е важно да се знаят:

 

 • Да се прецени доходността и потенциала за перспективността на развитието с ударение върху дългосрочните стратегически и тактически цели;
 • Готови ли сме за бъдещето?;
 • Да се преценят нови възможности.

 

Например по отношение на:

 

 • решаване за промяна на плана за отглеждане на култури или за въвеждане на нови;
 • възможно разширяване на компанията;
 • за изучаване на трудовия модел, работния план и др.

 

Всичко това вие сравнявате с текущото положение.

 

Бюджетът на компанията дава отговори на следните въпроси:

 

 1. Каква печалба трябва да се залага в новите планове в сравнение с текущите данни?
 2. Какви са последствията за организацията на труда?
 3. Имаме ли достатъчно финасови ресурси за реализиране на плана?
 4. Реализирането на новите планове или следването на досегашните такива ще донесе ли достатъчно финансови средства за покриване задълженията към банките и /или другите кредитори?
 5. Ще бъдем ли чувствителни към промените в ефективността, напр. пазарни промени, промени в разходите за продукцията и др. /това са така нар. “какво ако ...”/

 

В допълнение, можем да изчислим няколко основни показатели на ефективността, ускорението и развитието при наличие на направен бюджет.

 

Отправната точка е винаги текущата ситуация.

 

Бюджетът на една компания е винаги съвкупност от

 • бюджети на дадените реколти;
 • трудовите баланси;
 • баланс на рентабилноста;
 • финансовите бюджети /баланси!/.

 

При внасяне на изменения /вариации/ в някой елементи на бюджета, можем да преценим съответно какви ще са измененията на важни за нас показатели.

 

Планиране

 

Планирането е целенасочено управление и предприемачество.

 

Някои дефиниции!

 

 • Предприемачът има усет към силните и слабите страни на  фирмата, сравнени с наличните възможности и заплахи. Ето защо предприемачът има нужда от фирмен бюджет.
 • Управлението е в добрата организация на нещата – управление на фирмата, добро организиране на процесите, организиране на труда и доставките, така както и на производството. С други думи, мениджърът реализира целите, поставени от предприемача. Предприемачът оценява резултатите от управлението.
 • Да бъдеш добър производител /градинарски умения/ не винаги означава да си добър предприемач, тъй като второто е свързано със стратегии, дългосрочно планиране, анализ на рисковете и промяна в управлението.
 • Добрият производител също не винаги е добър мениджър, това са различни неща.
 • Добрият производител се концентрира върху техническото изпълнение, като висока продуктивност, което не винаги води до висок брутен остатък.

 

NB

Добрият производител може да бъде също и добър предприемач и мениджър. Такива трябва да сме всички ние! Такава комбинация, обаче, е рядка.

 

Дори и малката компанията се нуждае от комбинирането на тези способности.

« Назад
Карта на сайта Условия за ползване Свържете се с нас
©2013 Agrico Bulgaria