Търговски стратегии за продажба на реколтата от картофи
 

Търговски стратегии за продажба на реколтата от картофи

Факторите, върху които частично може да се влияе са в сферата на инвестициите за съхранението и отглеждането на ранни култури или късни такива. Трябва да е ясно, обаче, че по-късното предлагане на съхранена по-дълго време продукция не гарантира по-добра цена. С предлагането на ранни култури вие само получавате добър шанс да получите по-добра цена.

 

Останалите фактори просто не подлежат на влияние и не си заслужава да бъдат разглеждани. Това са пазарните цени претърпяващи промени в нивата си. В тези случаи или се приема подхода на избягване риска от загуби /чрез предварително договаряне/, или се поема рисковия подход /отворен пазар/.

 

Важно е да си изградите една продажбена стратегия!

 

Договорената цена е най-често цена, която е фиксирана според предишни пазарни цени. Съответно тя не трябва да се равнява нито на максималните, нито на минималните съществували цени. Това трябва да е подсигуряваща  цена, дотолкова, доколкото тя следва да покрива разходите ви /директни + фиксирани/. Ако имате добра репутация, е по-вероятно да постигнете една по-добра договорна цена, отколкото ако ви се носи лоша слава.

 

Пазарната цена може да варира. Тя се базира на търсенето и предлагането и може да бъде висока, средна или ниска. Това е рисков търговски метод, особено за начинаещи стопани. От друга страна, ако те са късметлии, могат да направят големи печалби. Това, обаче, е една вероятностна спекулация /риск/.

 

Поради това повечето стопани възприемат смесен подход. Те договарят на твърди цени една част от реколтата, за да си подсигурят поне минимален приход и играят /спекулират/ с останалата част.

 

Съществуват следните традиционни търговски канали, преминаващи в по-съвременни такива:

 

  • Директна търговия: производител – консуматори;
  • Директна търговия с търговците на дребно;
  • Продажби на пазарите;
  • Проажби на продукцията чрез посредници/търговци;
  • Продажби чрез кооперация;
  • Продажби чрез специализирани картофо-изкупвателни организации.

 

Първите три са характерни за малки количества, а при необходимост от пласиране на големи партиди се препоръчват последните три варианта като възможно по-ефикасни.

 

Последните три начина също биха могли да се осъществят с предварително договаряне. Съвременните изкупвателни организации могат да извършат също сортирането, съхранението, измиването, препродаването и т.н. Те могат да са кооперативни или частни.

 

Освен за пазарните канали, трябва да се вземе решение и за това дали ще търгувате с предварително договаряне или ще рискувате на отворения пазар или и едното и другото.

Ето няколко възможности:

 

Търговия с предварително договаряне

 

Повечето изкупвателни организации, а също и преработващите предприятия имат директни договори със стопаните за доставката на картофите им.


Цените по договаряне могат да бъдат:

  • Фиксирани;
  • Средни цени;
  • Пазарно-ориентирани.

 

Количеството, времето на доставка и качеството на картофите са заложени в договорите. В случай, че производителят извърши съхранението на продукцията, той получава обезщетение  за складовите си  разходи.


По времето на доставката се взема представителна проба от партидите и се определя качеството на продукцията.

 

Средни цени

 

Средната цена се базира на пазарните цени през 3-4 различни периода /напр. при прибиране на реколтата, 2-3 месеца след това, след 5-6 месечно съхранение и след 8-9 месечно съхранение/.


Цената на стопаните се определя тогава според пазарната цена за периода през който той доставя продукцията. Разходите на изкупуващата организация /инвестиции, амортизации, лихви, поддръжка, труд и др./ се приспадат от тази пазарна цена.

 

Средства за пакетиране 


Изкупуващите организации и преработващите предприятия често правят договори с фиксирани цени за ограничена част от целия си оборот. По-често те се договарят с клиентите и за препродаване на картофите или преработената продукция.

 

Пазарни цени

 

Понякога изкупуващите организации купуват на реалните пазарни цени. Пазарната цена варира и е функция на  търсенето и предлагането.

« Назад
Карта на сайта Условия за ползване Свържете се с нас
©2013 Agrico Bulgaria